نام محصول نوع محصول تیراژ قیمت ابعاد ثابت قیمت ابعاد متغیر(هر سانتیمتر)
۹x5 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۵۵/۰۰۰ تومان
سایزمتغیر گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۷۰/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۸۱/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۶/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸ گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۵/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران نیم مثقال قالب Z-003 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۲۰/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران نیم گرم قالب Z-001 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران یک مثقال قالب Z-004 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران یک گرم قالب Z-002 گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی ۵×۹ گلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۴۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی سایز متغیر گلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی طرح لمینت ۸٫۷x5.7 گلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۵۵/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6 گلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۶۶/۰۰۰ تومان
۹x5 گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۷۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7 گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۸۱/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6 گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۹۵/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5 گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۶/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸ گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۶/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی ۹x5 گلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۴۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی سایز متغیر گلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی طرح لمینت ۸٫۷x5.7 گلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۵۵/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6 گلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی ۵۰۰ ۷۰/۰۰۰ تومان
۹x5 گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۶/۰۰۰ تومان
سایز متغیر گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7 گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۷۰/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6 گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۹۱/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5 گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۵۵/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸ گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۶/۰۰۰ تومان
۹x5 گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۵۹۴,۰۰۰ ریال
سایزمتغیر گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7 گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۹۶/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6 گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۹۸/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5 گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۶/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸ گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۵/۰۰۰ تومان
۹x5 مقوای کتان آلمانی ۱۰۰۰ ۱۲۵/۰۰۰ تومان
۹x6 طرح لمینت مقوای کتان آلمانی ۱۰۰۰ ۱۵۵/۰۰۰ تومان
سایز متغییر مقوای کتان آلمانی ۱۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
۱۵x21 دورو کاغذ کتان آلمانی ۱۰۰۰ ۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 یکرو کاغذ کتان آلمانی ۱۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 دورو کاغذ کتان آلمانی ۱۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 یکرو کاغذ کتان آلمانی ۱۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6 لمینت براق ۱۰۰۰ ۱۹۲/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6(500تایی) لمینت براق ۵۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6 لمینت مات ۱۰۰۰ ۲۴۰/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6(500تایی) لمینت مات ۵۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ تومان
دو لت مقوای کتان امباس یکرو ۱۰۰۰ ۱۴۸/۰۰۰ تومان
یک لت مقوای کتان امباس یکرو ۱۰۰۰ ۸۸/۰۰۰ تومان
دو لت مقوای کتان امباس دورو ۱۰۰۰ ۱۴۸/۰۰۰ تومان
یک لت مقوای کتان امباس دورو ۱۰۰۰ ۸۸/۰۰۰ تومان
۹x5 برچسب با روکش سلفون(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۸۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیر برچسب با روکش سلفون(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت برچسب با روکش سلفون(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۱۰۳/۰۰۰ تومان
لیبل سی دی برچسب با روکش سلفون(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5 برچسب با روکش سلفون(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۷۰/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸ برچسب با روکش سلفون(۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۰/۰۰۰ تومان
۹x5 برچسب بدون روکش ۱۰۰۰ ۷۰۳/۰۰۰ تومان
سایزمتغیر برچسب بدون روکش ۱۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5 برچسب بدون روکش ۱۰۰۰ ۶۰/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸ برچسب بدون روکش ۱۰۰۰ ۶۰/۰۰۰ تومان
A4 دورو تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ تومان
A4 یکرو تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ تومان
A5 دورو تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ تومان
A5 یکرو تحریر ۱۰۰ گرم ۱۰۰۰ ۲۷۵/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیر تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکس تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۱۳۵/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۲۶۲/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4دایکاتی تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۶۹۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5دایکاتی تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا) تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بغل) تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه) ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۹۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۳۶۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکس تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4 دایکاتی تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5 دایکاتی تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا) تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر ایرانی دورو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۹۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر ایرانی دورو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۲۶۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۱۷۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر ایرانی دورو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۳۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۳۲۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
سایز متغیر تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی ۲۵۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر ایرانی دورو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر ایرانی دورو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر ایرانی دورو ۵۰۰۰ تایی ۵۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی ۱۰۰۰ ۹۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی ۱۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x14 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی ۱۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی ۱۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ تومان
۴۲x30 تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی ۱۰۰۰ ۶۸۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۲۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی ۲۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 تحریر ۸۰ گرم دورو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 تحریر ۸۰ گرم دورو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 تحریر ۸۰ گرم دورو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکس تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4 دایکاتی تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5 دایکاتی تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا) تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۳۹۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیر تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی ۳۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی ۳۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4دایکاتی تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی ۳۰۰۰ ۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5دایکاتی تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی ۳۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا) تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی ۳۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بغل) تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی ۳۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیر تحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی ۴۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکس تحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی ۴۰۰۰ ۴۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) تحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی ۴۰۰۰ ۷۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی(درب بالا) تحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی ۴۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
پاکت A4 دایکاتی گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۸۲۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا) گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۲۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۹۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۲۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
۱۰x14 گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱۲۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۲۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیر گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکس گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4دایکاتی گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5دایکاتی گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا) گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بغل) گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۶۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 گلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 گلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 گلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر گلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی ۲۰۰۰ ۱/۰۰۰ تومان
۱۰x14 گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۱۹۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20 گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۳۸۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29 گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۸۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیر گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۳/۰۰۰ تومان
پاکت عکس گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی) گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۸۸۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا) گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14 گلاسه سبک دورو۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۲۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰×۱۴ گلاسه سبک دورو۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۹×۲۰ گلاسه سبک دورو۴۰۰۰ تایی ۴۰۰۰ ۹۸۰/۰۰۰ تومان