لیست قیمت کارت ویزیت

ردیفعنوانتیراژقیمت (تومان)مشاهده نمونه کار
۱گلاسه ۳۰۰ گرمی براق یک رو(۵×۹)۱۰۰۰۲۰/۰۰۰
۲گلاسه ۳۰۰ گرمی براق – طرح لمینت یک رو۱۰۰۰۳۵/۰۰۰
۳گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات یک رو(۵×۹)۱۰۰۰۲۲۰۰۰
۴گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات -طرح لمینت یک رو۱۰۰۰۴۰/۰۰۰
۵گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۵×۹)۱۰۰۰۳۵/۰۰۰
۶گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات -طرح لمینت دو رو۱۰۰۰۵۰/۰۰۰
۷لمینت براق دورو ( ۶×۹ )۱۰۰۰۱۰۰/۰۰۰
۸لمینت براق دورو ( ۶×۹ )۵۰۰۸۸/۰۰۰
۹لمینت مات دورو (۶×۹)۱۰۰۰۱۸۰/۰۰۰
۱۰مقوای کتان آلمانی یکرو (۹x5)۱۰۰۰۸۰/۰۰۰
۱۱مقوای کتان آلمانی یکرو – طرح لمینت۱۰۰۰۱۱۰/۰۰۰
۱۲مقوای کتان آلمانی دو رو (۹x5)۱۰۰۰۹۰/۰۰۰
۱۳مقوای کتان آلمانی دورو – طرح لمینت۱۰۰۰۱۲۰/۰۰۰
۱۴ویزیت شیشه مات-ابعاد فایل ارسال ۶x9وابعاد سفارش تحویلی۵/۵x8/5۱۰۰۱۲۰/۰۰۰
۱۵ویزیت شیشه مات-ابعاد فایل ارسال ۶x9وابعاد سفارش تحویلی۵/۵x8/5۲۰۰۲۱۰/۰۰۰
۱۶ویزیت شیشه مات-ابعاد فایل ارسال ۶x9وابعاد سفارش تحویلی۵/۵x8/5۵۰۰۳۵۰/۰۰۰
۱۷کارت پرسنلی ۷۵ میکرون یک رو-ابعاد فایل ارسالی۹x6وابعاد سفارش تحویلی۵/۵x8/5۱۶۰۰۰
۱۸کارت پرسنلی ۷۵ میکرون دو رو-ابعاد فایل ارسالی۹x6وابعاد سفارش تحویلی۵/۵x8/5۱۱۰/۰۰۰
۱۹لمینت براق فانتزی کد۱۰۱۱۰۰۰۱۰۰/۰۰۰
۲۰لمینت براق فانتزی کد۱۰۲۱۰۰۰۱۶۰/۰۰۰
۲۱لمینت براق فانتزی کد ۱۰۳۱۰۰۰۱۶۰/۰۰۰
۲۲لمینت براق فانتزی کد ۱۰۴۱۰۰۰۱۶۰/۰۰۰
۲۳لمینت براق فانتزی کد ۱۰۵۱۰۰۰۱۶۰/۰۰۰
۲۴لمینت براق فانتزی کد ۱۰۶۱۰۰۰۱۶۰/۰۰۰


چاپ روی جلد CD یا DVD

ردیفعنوانتیراژقیمت ( تومان)مشاهده نمونه کار
۱DVD به همراه چاپ۱۱۰/۰۰۰
۲CD به همراه چاپ۱۹/۰۰۰