نام محصولنوع محصولتیراژقیمت ابعاد ثابتقیمت ابعاد متغیر(هر سانتیمتر)
۹x5گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۵۵/۰۰۰ تومان
سایزمتغیرگلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۷۰/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۸۱/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۶۶/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۶۵/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران نیم مثقال قالب Z-003گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۶۲۰/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران نیم گرم قالب Z-001گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۳۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران یک مثقال قالب Z-004گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۶۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت زعفران یک گرم قالب Z-002گلاسه ۳۰۰ گرمی براق(۱ روزه)۱۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی ۵×۹گلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی۵۰۰۴۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی سایز متغیرگلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی۵۰۰۱/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی طرح لمینت ۸٫۷x5.7گلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی۵۰۰۵۵/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6گلاسه ۳۰۰ گرم براق ۵۰۰ تایی۵۰۰۶۶/۰۰۰ تومان
۹x5گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه)۱۰۰۰۷۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرگلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه)۱۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه)۱۰۰۰۸۱/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه)۱۰۰۰۹۵/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه)۱۰۰۰۶۶/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸گلاسه۳۰۰گرم براق دورو(۱ روزه)۱۰۰۰۶۶/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی ۹x5گلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی۵۰۰۴۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی سایز متغیرگلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی۵۰۰۱/۰۰۰ تومان
۵۰۰ تایی طرح لمینت ۸٫۷x5.7گلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی۵۰۰۵۵/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6گلاسه۳۰۰گرم براق دورو ۵۰۰ تایی۵۰۰۷۰/۰۰۰ تومان
۹x5گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه)۱۰۰۰۶۶/۰۰۰ تومان
سایز متغیرگلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه)۱۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه)۱۰۰۰۷۰/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه)۱۰۰۰۹۱/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه)۱۰۰۰۵۵/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸گلاسه ۳۰۰ مات یک رو(۱ روزه)۱۰۰۰۶۶/۰۰۰ تومان
۹x5گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه)۱۰۰۰۵۹۴,۰۰۰ ریال
سایزمتغیرگـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه)۱۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینت ۸٫۷x5.7گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه)۱۰۰۰۹۶/۰۰۰ تومان
طرح لمینت قالبی ۹x6گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه)۱۰۰۰۹۸/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه)۱۰۰۰۶۶/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸گـــلــاسه ۳۰۰ مــــات دو رو(۱ روزه)۱۰۰۰۶۵/۰۰۰ تومان
۹x5مقوای کتان آلمانی۱۰۰۰۱۲۵/۰۰۰ تومان
۹x6 طرح لمینتمقوای کتان آلمانی۱۰۰۰۱۵۵/۰۰۰ تومان
سایز متغییرمقوای کتان آلمانی۱۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
۱۵x21 دوروکاغذ کتان آلمانی۱۰۰۰۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21 یکروکاغذ کتان آلمانی۱۰۰۰۲۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 دوروکاغذ کتان آلمانی۱۰۰۰۷۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30 یکروکاغذ کتان آلمانی۱۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6لمینت براق۱۰۰۰۱۹۲/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6(500تایی)لمینت براق۵۰۰۱۲۰/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6لمینت مات۱۰۰۰۲۴۰/۰۰۰ تومان
بزرگ ۹x6(500تایی)لمینت مات۵۰۰۲۵۰/۰۰۰ تومان
دو لتمقوای کتان امباس یکرو۱۰۰۰۱۴۸/۰۰۰ تومان
یک لتمقوای کتان امباس یکرو۱۰۰۰۸۸/۰۰۰ تومان
دو لتمقوای کتان امباس دورو۱۰۰۰۱۴۸/۰۰۰ تومان
یک لتمقوای کتان امباس دورو۱۰۰۰۸۸/۰۰۰ تومان
۹x5برچسب با روکش سلفون(۱ روزه)۱۰۰۰۸۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیربرچسب با روکش سلفون(۱ روزه)۱۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
طرح لمینتبرچسب با روکش سلفون(۱ روزه)۱۰۰۰۱۰۳/۰۰۰ تومان
لیبل سی دیبرچسب با روکش سلفون(۱ روزه)۱۰۰۰۲۶۰/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5برچسب با روکش سلفون(۱ روزه)۱۰۰۰۷۰/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸برچسب با روکش سلفون(۱ روزه)۱۰۰۰۶۰/۰۰۰ تومان
۹x5برچسب بدون روکش۱۰۰۰۷۰۳/۰۰۰ تومان
سایزمتغیربرچسب بدون روکش۱۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
ویزیت ۴٫۸x8.5برچسب بدون روکش۱۰۰۰۶۰/۰۰۰ تومان
ویزیت ۸٫۲×۴٫۸برچسب بدون روکش۱۰۰۰۶۰/۰۰۰ تومان
A4 دوروتحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰۶۰۰/۰۰۰ تومان
A4 یکروتحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰۴۵۰/۰۰۰ تومان
A5 دوروتحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰۳۵۰/۰۰۰ تومان
A5 یکروتحریر ۱۰۰ گرم۱۰۰۰۲۷۵/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۱۲۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۲۵۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیرتحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکستحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۱۳۵/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۲۶۲/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4دایکاتیتحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۶۹۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5دایکاتیتحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۳۸۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا)تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بغل)تحریر۸۰گرم یکرو ۱۰۰۰ تایی (۱ روزه)۱۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۹۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۳۶۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرتحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکستحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۲۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۴۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4 دایکاتیتحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5 دایکاتیتحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۶۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا)تحریر۸۰گرم یکرو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۵۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر ایرانی دورو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۹۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۱۲۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر ایرانی دورو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۲۶۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۲۶۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۱۷۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر ایرانی دورو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۳۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۵۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30تحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30تحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۳۲۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرتحریر ایرانی یکرو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
سایز متغیرتحریر ایرانی یکرو ۲۵۰۰ تایی۲۵۰۰۱/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر ایرانی دورو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر ایرانی دورو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر ایرانی دورو ۵۰۰۰ تایی۵۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی۱۰۰۰۹۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی۱۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x14تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی۱۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی۱۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی۱۰۰۰۳۵۰/۰۰۰ تومان
۴۲x30تحریر ۸۰ گرم دورو ۱۰۰۰ تایی۱۰۰۰۶۸۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۲۲۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۲۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۲۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30تحریر ۸۰ گرم دورو ۲۰۰۰ تایی۲۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14تحریر ۸۰ گرم دورو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20تحریر ۸۰ گرم دورو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۳۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29تحریر ۸۰ گرم دورو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۷۵۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرتحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکستحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۲۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۳۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4 دایکاتیتحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5 دایکاتیتحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا)تحریر۷۰گرم۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۳۹۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیرتحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی۳۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی۳۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4دایکاتیتحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی۳۰۰۰۱/۴۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5دایکاتیتحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی۳۰۰۰۸۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا)تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی۳۰۰۰۷۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بغل)تحریر۷۰گرم۳۰۰۰تایی۳۰۰۰۷۵۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیرتحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی۴۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکستحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی۴۰۰۰۴۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)تحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی۴۰۰۰۷۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی(درب بالا)تحریر۷۰گرم۴۰۰۰تایی۴۰۰۰۸۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرگلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
پاکت A4 دایکاتیگلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۸۲۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا)گلاسه سبک یکرو ۱۰۰۰۱۰۰۰۳۲۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰۱۰۰۰۹۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰۱۰۰۰۳۲۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30گلاسه سبک دورو ۱۰۰۰۱۰۰۰۳۵۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرگلاسه سبک دورو ۱۰۰۰۱۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
۱۰x14گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۱۲۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۲۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
سایزمتغیرگلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
پاکت عکسگلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A4دایکاتیگلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه A5دایکاتیگلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۸۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا)گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بغل)گلاسه سبک یکرو تیراژ ۲۰۰۰۲۰۰۰۶۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14گلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۱۸۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20گلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۳۰۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29گلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرگلاسه سبک دورو۲۰۰۰تایی۲۰۰۰۱/۰۰۰ تومان
۱۰x14گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۱۹۰/۰۰۰ تومان
۱۴x20گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۳۸۰/۰۰۰ تومان
۱۵x21گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰x29گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۸۵۰/۰۰۰ تومان
۲۱x30گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۸۸۰/۰۰۰ تومان
سایز متغیرگلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۳/۰۰۰ تومان
پاکت عکسگلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه (دایکاتی)گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۸۸۰/۰۰۰ تومان
پاکت نامه ملخی (درب بالا)گلاسه سبک یکرو ۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
۱۰x14گلاسه سبک دورو۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۲۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰×۱۴گلاسه سبک دورو۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان
۲۹×۲۰گلاسه سبک دورو۴۰۰۰ تایی۴۰۰۰۹۸۰/۰۰۰ تومان